هنر زمين (Land Art)

هنر زمين (Land Art)

دور از دسترس، دور از هياهو، بي واسطه تر، جايي در بيابان را انتخاب كرديم تا خيال را آزادانه تر بازي دهيم. قرار بر اين شد كه از شهر و قراردادهاي مرسوم و دادوستدهاي روزمره جدا شويم. هنر زمين را بيشتر خوانديم. آزمايشها و ايده هاي اوليه در طي يكسال به اينجا رسيد كه در نزديكي كاشان، در همسايگي قلعه اي از دست رفته، در گستره كوير، ايده ها را به انجام رسانيم. ايده ها در قالب ٧ گروه شكل گرفت. ما از ١٦ تا ٢١ مهر مشغول كار خواهيم بود. براي بازديد، ٢١ مهر از ساعت ٣ عصر تا ٨ شب مناسب تر خواهد بود و بسيار از ديدنتان خوشحال خواهيم شد.